POLITYKA PRYWATNOŚCI

I PLIKÓW COOKIEShttps://manom.plINFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

odwiedzających stronę internetową https://manom.pl (zwanych dalej: „Użytkownikami”) i/lub dokonujących zakupów (zwanych dalej: „Klientami”) w Sklepie internetowym Hurtowni Sportowej Manom (zwanym dalej: „Sklepem internetowym”)

NA TEMAT ZASAD PRZETWARZANIA ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w szczególności, informacji o celu oraz podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania, odbiorcach, którym mogą one być przekazywane, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych

ORAZ O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES LUB INNEJ PODOBNEJ TECHNOLOGII
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej https://manom.pl, w tym Sklepu internetowego oraz świadczeniem usług w nim oferowanych jest przedsiębiorstwo: Manom Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 2/U1, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000897350,  REGON 388768111, NIP 6312696919, zwana dalej „Administratorem danych osobowych” która jest jednocześnie „Sprzedawcą”.

 2. Każdy Użytkownik/Klient może kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
  1) pisząc na adres siedziby Administratora danych osobowych,
  2) wysyłając e-mail, na podane poniżej adresy poczty elektronicznej:
  a) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: hurtownia@manom.pl
  b) w sprawach dotyczących Sklepu internetowego: hurtownia@manom.pl
  3) telefonicznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu
  (+48) 32 334 68 90 (opłata według stawek operatora)

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies zawiera obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych o osobach fizycznych tj. Użytkownikach, w ramach ich aktywności na stronie internetowej https://manom.pl oraz o Klientach, przy składaniu przez nich zamówień na oferowane przez przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego Produkty i usługi.

 2. Nadrzędnym celem Administratora danych osobowych jest zapewnienie ochrony prywatności Użytkownikom/Klientom na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom, określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 3. Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danych osobowych nie stanowią informacje czysto statystyczne/zagregowane, których nie da się połączyć z osobą, której dane dotyczą, przykładowo liczba użytkowników danej strony internetowej.

 4. Administrator danych osobowych zapewnia, że zbierane przez niego Pani/Pana dane osobowe są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika/Klienta zgody na wykorzystywanie przez Sprzedawcę na ww. stronie internetowej technologii takich jak cookies, administratorami danych uzyskanych na podstawie aktywności Użytkowników/Klientów na stronie internetowej https://manom.pl, mogą być także inne podmioty. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest wówczas informacja dla Użytkownika/Klienta na temat stosowania plików cookies „Ustawienia plików cookies”. Użytkownik/Klient może także zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo je całkowicie zablokować, a także usunąć pliki cookies. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies znajdują się w menu pomocy używanej przeglądarki internetowej oraz zostały szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie - część VII. PLIKI COOKIES LUB INNE PODOBNE TECHNOLOGIE.

 6. W ramach strony internetowej https://manom.pl, mogą zostać zamieszczone odnośniki umożliwiające jej Użytkownikom/Klientom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Sprzedawca zaleca, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik/Klient zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat. Szczegóły zostały opisane w niniejszym dokumencie - część VII. PLIKI COOKIES LUB INNE PODOBNE TECHNOLOGIE.

 7. Korzystanie ze strony internetowej https://manom.pl,, w tym ze Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z ww. strony internetowej, w tym ze Sklepu internetowego oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz niniejszą Polityką prywatności.

 8. Przetwarzając dane osobowe Administrator danych osobowych stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.II. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe jako osoby fizycznej, której dane dotyczą Administrator danych osobowych przetwarza, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO), w szczególności, w następujących sytuacjach:
  a) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (założenie Konta w Sklepie internetowym) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika lub przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane przetwarzane są w celu prowadzenia Konta, aby Klient mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami oraz umożliwienia Klientowi skorzystania z innych usług dostępnych na stronie internetowej);
  b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są potrzebne do realizacji zamówienia Klienta złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego i wykonania zawartej umowy, w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Klienta zakupionych Produktów, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w sprawie danego Zamówienia);
  c) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, składanych przez Klientów;
  d) dokonywania rozliczeń realizacji zawartej umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
  2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO) w szczególności, w następujących sytuacjach:
  a) wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa np.: wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa;
  b) realizacji innych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO) w szczególności, w następujących sytuacjach:
  a) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych osobowych, polegających na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami, również osób trzecich, w przypadku korzystania ze strony internetowej
  https://manom.pl, w tym Sklepu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  b) prowadzenia korespondencji z Użytkownikami/Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia Użytkowników/Klientów)
  c) marketingu bezpośredniego, polegającego m.in. na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
  (więcej na ten temat w części „Pliki cookies”) -
  kiedy Użytkownik/Klient wejdzie na stronę internetową https://manom.pl,, z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych.
  d) analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika/Klienta po stronie internetowej, w tym Sklepie internetowym, celem dostosowania strony, w tym Sklepu internetowego do potrzeb i zachowania Użytkowników/Klientów (więcej na ten temat w części „Pliki cookies”) - kiedy Użytkownik/Klient wejdzie na stronę internetową https://manom.pl, z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych
  4) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa art. 6 ust.1 lit. a) RODO
  w szczególności, w następujących sytuacjach:
  a) Administrator danych osobowych może przetwarzać również w innych celach, jeśli Użytkownik/Klient dobrowolnie udzielił odrębnej zgody na takie przetwarzanie np. zgody na działania marketingowe. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
  w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast Użytkownik/Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym komunikatów marketingowych i reklamowych również na podany przez niego adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku podania numeru telefonu podstawą będzie art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
  b) dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów;
  c) prezentowania, tworzenia, przyznania i realizacji dedykowanych danemu Użytkownikowi/Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Użytkownika/Klienta, za dobrowolnie wyrażoną przez niego zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich osób.

III. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, zgodnie z RODO ma prawo:
  1) dostępu do danych — czyli uzyskania od Administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 ust. 1 RODO);
  2)
  do otrzymania kopii danych — czyli uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych osobowych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3)
  do sprostowania — czyli żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4)
  do usunięcia danych — czyli żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych osobowych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5)
  do ograniczenia przetwarzania — czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  c) Administrator danych osobowych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6)
  do przenoszenia danych — czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych osobowych, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7)
  do sprzeciwu — czyli wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych osobowych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora danych osobowych, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 ust. 1 RODO). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
  8)
  prawo do wycofania zgody - w zakresie, w jakim Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – osoba ta ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych osobowych  dokonał na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 1. W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z „Administratorem danych osobowych” w dowolny sposób, wskazany poniżej:
  a) wysyłając e-mail na adres: hurtownia@manom.pl
  b) pisząc na podany powyżej
  adres siedziby Administratora danych osobowych,
  i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, zajmującego się ochroną danych osobowych - podstawa prawna art. 13. ust 2. lit. d) RODO jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.IV. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH INFORMACJI

 1. Administrator danych osobowych może przetwarzać w szczególności następujące dane oraz informacje o osobie fizycznej, której dane dotyczą:
  a)
  dane osobowe wskazane w formularzu przy rejestracji Konta w Sklepie internetowym lub składaniu zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego np. hasło ustalone przez Użytkownika/Klienta, przy rejestracji Konta;
  b) dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, dane podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  c) dane osobowe udostępniane przez osobę, której dane dotyczą, np. w ramach kontaktów poprzez e-mail, w szczególności mogą to następujące dane osobowe: imię, nazwisko; w razie potrzeby (firmowe) dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość); adres e-mail; treść przesłanej wiadomości; stanowisko oraz przedsiębiorstwo, a także inne dane przedsiębiorstwa, takie jak na przykład nazwa i adres przedsiębiorstwa, dane te przetwarzane są wyłącznie w celu opracowywania i realizacji skierowanego do Administratora danych osobowych zapytania ofertowego czy też innego zapytania. Tego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO lub art. 6 ust. 1 f) RODO w celu realizacji złożonego zapytania, w zależności od tego, czy mają one związek z zawartą przez strony umową, czy nie. Udostępnione informacje przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne w celu opracowania przedmiotowej sprawy.
  d) dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
  e) inne dane oraz informacje
  uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika/Klienta na stronie internetowej strony internetowej https://manom.pl, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych technologii, w szczególności opisane w części [PLIKI COOKIES LUB INNE PODOBNE TECHNOLOGIE ].
  f)
  dane o użytkowaniu zbierane są automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej https://manom.pl,, jeżeli Użytkownik nie loguje się, czy też nie rejestruje, czy w inny sposób nie przekazuje o sobie informacji, strona internetowa zbiera jedynie te dane, które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, aby wizyta na stronie https://manom.pl, była możliwa. Dane o użytkowaniu: tj.(adres IP (adres protokołu internetowego) komputera, z którego realizowany jest dostęp do strony internetowej; adres internetowy witryny, z której wywołano stronę internetową https://manom.pl, (tzw. URL pochodzenia); nazwa dostawcy usług, za pośrednictwem którego realizowany jest dostęp do stronę internetową https://manom.pl, nazwa otwieranych plików lub informacji; data i godzina oraz czas ich otwierania; przesyłana ilość danych; system operacyjny i informacje o przeglądarce internetowej komputera uzyskującego dostęp do strony internetową https://manom.pl, kod statusu http (np. „zapytanie powiodło się” lub „nie znaleziono żądanych danych”)) protokołowane są w plikach dziennika serwera. Adresy IP i informacje o pliku dziennika są z przyczyn bezpieczeństwa (np. w celu identyfikacji nieupoważnionego dostępu) przechowywane przez Administratora danych osobowych przez ograniczony okres czasu. Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.

 2. W przypadku, gdy Użytkownik/Klient złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) i/lub imię jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania mu newslettera.

 3. Zebrane dane mogą służyć także do ustalania profilu Użytkownika/Klienta i pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej https://manom.pl, oraz newsletterów do jego potrzeb. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania stroną internetową, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników/Klientów w ramach strony internetowej https://manom.pl, oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi zbierających informacje np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika/Klienta. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika/Klienta. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

 4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator danych osobowych może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika/Klienta.

 5. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, w tym Sklepu internetowego są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika/Klienta.V. ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator danych osobowych ujawnia Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim w przypadkach, w których będzie miał ku temu odpowiednią podstawę prawną, w szczególności.: 1) gdy taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa; 2) innym administratorom np. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, dostarczającym Pani/Panu towar; 3) osobom, które z upoważnienia Administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe; 4) bankom, w zakresie realizacji płatności.

 2. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług wyłącznie w zakresie oraz celu określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody udzielonej przez Panią/Pana jako Użytkownika/Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Panią/Pana na stronie internetowej, w tym w Sklepie Internetowym lub aplikacji, w nim dostępnych. Poniżej przykładowa lista odbiorców danych, w przypadku działań podejmowanych na stronie internetowej, w tym w Sklepie internetowym:
  a) każde działanie Użytkownika/Klienta w związku ze Sklepem internetowym - odbiorcy danych: dostawca usług hostingu lub usług teleinformatycznych; usługodawcy zapewniający wsparcie techniczne/IT; p
  odmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność Administratora danych osobowych;
  b) wejście przez Użytkownika/Klienta na stronę internetową z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych – odbiorcy danych: podmioty zapewniające usługi marketingowe oraz kampanie marketingowe;
  c) wejście przez Użytkownika/Klienta na stronę internetową z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych – odbiorcy danych: podmiot ułatwiający optymalizację strony internetowej, w tym Sklepu internetowego oraz podmiot zapewniający statystyki dla Sklepu internetowego
  d) złożenie zamówienia w Sklepie internetowym – odbiorcy danych: podmiot zapewniający dostawę towaru; podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub płatność kartą płatniczą w Sklepie internetowym, dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności strony internetowej, w tym Sklepu internetowego;
  e) zapisanie się na newsletter– odbiorcy danych: podmiot zapewniający wysyłkę newslettera
  f) skorzystanie przez Użytkownika/Klienta z usług dostarczanych Administratorowi danych osobowych w związku ze Sklepem internetowym przez portale społecznościowe – odbiorcy danych: portale społecznościowe.VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie realizacji zawartej z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku usunięcia konta w Sklepie internetowym dane osobowe przechowywane są do czasu przedawnienia możliwych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, niezwłocznie przestaną być przetwarzane - w momencie, kiedy zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym zakresie.

 2. Czas, przez jaki Administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych.
  1) w przypadku, gdy Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika/Klienta;
  2) w przypadku, gdy Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3) przypadku, gdy Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.VII. PLIKI COOKIES LUB INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Strona https://manom.pl, w tym Sklep internetowy, jak większość witryn internetowych korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze Użytkownika/Klienta bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem tzw. plików cookies (ciasteczek)) dotyczących aktywności Użytkowników/Klientów w internecie, w celu analiz rynkowych oraz statystycznych, poprawy jakości prezentowanych informacji, w tym prezentowania Użytkownikom/Klientom dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji o Użytkownikach/Klientach, także w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje – chyba, że Użytkownik/Klient wyrazi na to odrębną zgodę.

 2. Użytkownicy/Klienci korzystający ze strony internetowej, w tym Sklepu internetowego posiadają swój unikalny adres IP, który zostaje odnotowany w bazie danych Administratora danych osobowych. Użytkownicy zachowują pełną anonimowość, wyjątkiem jest sytuacja, w której Użytkownik sam zdecyduje o ujawnieniu swoich personaliów. Baza danych prowadzona jest w celach statystycznych i analitycznych, a adresy IP Użytkowników/Klientów nie są co do zasady udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, lub mających podstawę w przepisach prawa oraz sytuacji, w których Użytkownik/Klient dopuścił się działań zakazanych związanych z kradzieżą bądź niszczeniem danych zawartych w serwisie oraz innych celowych działań mogących negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie. W przypadkach, w których Użytkownik/Klient dopuścił się opisanych powyżej działań Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do przekazania organom ściągania lub innym uprawnionym podmiotom adresu IP Użytkownika/Klienta. Administrator danych osobowych zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jej Użytkowników/Klientów oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających stronę internetową (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Administratorem danych osobowych. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony internetowej. Zestawienia te nie zawierają jednak danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Użytkownika/Klienta.

 3. Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika/Klienta, z reguły na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika/Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. W ramach strony internetowej, w tym Sklepu internetowego mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych (third party cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika/Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika/Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika/Klienta. Administrator danych osobowych może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności marketingowej. Na potrzeby takiej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika/Klienta może zapisywać również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (third party cookies), prowadzących taką działalność marketingową. „Cookies” z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Przeglądarki internetowe Użytkowników/Klientów, a w szczególności te, które wymagają uwierzytelnienia do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym Sklepu internetowego potrzebują korzystać z plików cookies. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. Brak zmiany po stronie Użytkownika/Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Użytkownicy/Klienci mają możliwość zarządzania swoimi plikami cookies poprzez konfigurację przeglądarki internetowej, a wszelkie potrzebne do tego informacje znajdują się w menu pomocy używanej przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów, a także zablokować. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyławyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu. Wszelkie konfiguracje mające na celu usunięcie plików cookies bądź ograniczenie ich dostępu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej, w tym z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego. Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, jak spowodować, aby przeglądarka nie akceptowała nowych plików cookie czy zgłaszała otrzymanie nowych plików cookie oraz jak usunąć otrzymane już pliki i zablokować wszystkie kolejne. Informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych zostały przedstawione poniżej:W wyszukiwarce Firefox należy kolejno kliknąć :

1) "Narzędzia"; 2) "Opcje"; 3) "Prywatność"; 4) Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"; 5) Wybrać odpowiednią opcję. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są tutaj: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka.

W wyszukiwarce Internet Explorer należy kolejno kliknąć : 1) "Narzędzia"; 2) "Opcje internetowe"; 3) "Blokuj wszystkie cookies". Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są tutaj https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

W wyszukiwarce Google Chrome należy kolejno kliknąć: 1) "Menu Chrome" w prawym górnym rogu; 2) "Ustawienia"; 3) "Pokaż ustawienia zaawansowane"; 4) "Ustawienia treści" w sekcji prywatność; 5) "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm". Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en.

W wyszukiwarce Safari należy kolejno kliknąć: 1) "Ustawienia" w prawym górnym rogu; 2) "Preferencje"; 3) "Prywatność"; 4) Wybrać odpowiednią opcję.  Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są tutaj: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

W wyszukiwarce Opera należy kolejno kliknąć: 1) "Ustawienia"; 2) "Preferencje"; 3) "Zaawansowane"; 4) "Ciasteczka"; 5) Wybrać odpowiednią opcję. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są tutaj: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies. 1. Użytkownik/Klient loguje się w serwisach społecznościowych Facebook, Google, Instagram, w których obowiązują zasady prywatności ustalone przez administratorów tych serwisów społecznościowych. Jeśli Użytkownik/Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe łączyły informacje zebrane ze strony internetowej Administratora danych osobowych z posiadanym w danym serwisie społecznościowym profilem/kontem Użytkownika/Klienta, to przed wizytą na stronie internetowej https://manom.pl, powinien wylogować się z każdego z ww. serwisów społecznościowych. Każdy Użytkownik/Klient może również uniemożliwić załadowanie na stronie internetowej https://manom.pl, wtyczek do serwisów społecznościowych poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki z której korzysta poprzez zastosowanie np. blokowania skryptów. Cele i zakresy gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania przez administratorów serwisów społecznościowych zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:Administrator serwisu społecznościowego

Link do Polityki prywatności

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 1. Należy wyróżnić: a) „Pliki cookie wymagane ze względów technicznych”; b) „Pliki cookie do analizy zachowań podczas surfowania”; c) „Pliki cookie do celów marketingowych”; d) „Pliki cookie mediów społecznościowych”. Za wyjątkiem technicznie wymaganych plików cookie, Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe za pośrednictwem plików cookie wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta. Kiedy Użytkownik/Klient odwiedza stronę internetową https://manom.pl, po raz pierwszy, może wyrazić zgodę na używanie wszystkich plików cookie („analitycznych, marketingowych, czy społecznościowych”) klikając „Zgadzam się” lub zmienić ustawienia plików cookie, klikając w „Ustawienia plików cookie”. W tej zakładce Użytkownik/Klient może wybrać, które pliki cookie chce aktywować, klikając odpowiedni kontroler (niebieski = włączony; szary = wyłączony).
  Aktywacja plików cookies jest dobrowolna. Użytkownik/Klient może także korzystać z serwisu
  https://manom.pl, w pełnym zakresie bez aktywowanych plików cookies. Użytkownik/Klient w każdej chwili możesz odwołać lub zmienić swój wybór aktywowanych plików cookie (zgoda), ponownie klikając na przycisk „Ustawienia plików cookie”. Jeśli Użytkownik/Klient chce dezaktywować korzystanie z poszczególnych plików cookie, może to zrobić, klikając link dezaktywujący podany pod informacją o odpowiednim pliku cookie. Pliki cookie używane są na podstawie zgody Użytkownika/Klienta, dopóki ich nie cofnie (na przykład również poprzez automatyczne usuwanie plików cookie przez przeglądarkę internetową).

 2. Technicznie wymagane pliki cookie. Niektóre funkcje strony internetowej https://manom.pl, wymagają rozpoznawania przeglądarki nawet po zmianie stron. Funkcje te nie mogłyby być oferowane bez użycia plików cookie. Przetwarzane są następujące dane: wprowadzone terminy wyszukiwania , ostatnio oglądana kategoria główna, ostatnio oglądane produkty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie wymaganych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie Ci funkcjonalnego i przyjaznego dla użytkownika sklepu internetowego. Dane zbierane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Powyższe dane będą przetwarzane, a w szczególności przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji w/w celu. Z reguły wymagane technicznie pliki cookie będą przechowywane do końca wizyty Użytkownika/Klienta na naszej stronie internetowej. W zależności od rodzaju używanej przeglądarki można aktywować przywrócenie poprzednio odwiedzanej strony w ustawieniach domyślnych, aby sesyjne pliki cookies mogły być przechowywane przez czas nieokreślony. Użytkownik/Klient może samodzielnie zmienić to domyślne ustawienie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną generalnie dezaktywowane dla strony internetowej https://manom.pl, (np. przez odpowiednie ustawienie w przeglądarce) i nie można także ustawić technicznie wymaganych plików cookies, co może oznaczać, że nie wszystkie funkcje serwisu będą mogły być w pełni wykorzystywane, np. strona internetowa nie będzie w stanie rozpoznać przeglądarki Użytkownika/Klienta i niektóre treści lub dane mogą być niedostępne (np. z maski wprowadzania) lub mogą zostać utracone.

 3. Analityczne pliki cookie. Analityczne pliki cookie, to pliki, które umożliwiają analizę zachowania Użytkownika/Klienta podczas surfowania. Analityczne pliki cookie służą do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują Administratora danych, jak używana jest strona internetowa, dzięki czemu może stale ulepszać swoją ofertę. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane w celu analizy zachowań w sieci, tylko za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje na temat Twojej zgody w związku z plikami cookie można znaleźć w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku używania przez Administratora danych osobowych plików cookie stron trzecich do analizy zachowań podczas surfowania Użytkownika/Klienta, Użytkownik/Klient zostanie o tym poinformowany przed wyrażeniem zgody w „Ustawienia plików cookie”. W „Ustawieniach plików cookie” Administrator danych osobowych przedstawi Użytkownikowi/Klientowi przegląd danych, które będą przetwarzane w tym kontekście i do jakich zewnętrznych dostawców dane będą przekazywane.

 4. Marketingowe pliki cookie. Administrator danych osobowych może używać marketingowych plików cookie (w tym od dostawców zewnętrznych), aby dowiedzieć się więcej o zachowaniu Użytkownika/Klienta podczas jego surfowania w sieci i wyświetlać ukierunkowane reklamy produktów, które odpowiadają zainteresowaniom danego Użytkownika/Klienta. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane Użytkownika/Klienta w tym celu wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje na temat Twojej zgody w związku z plikami cookie można znaleźć w ust. 6 niniejszego paragrafu.

 5. Strona internetowa https://manom.pl, zawiera również prosty link do Facebooka. Wymiana danych z wymienionym operatorem mediów społecznościowych ma miejsce tylko wtedy, gdy zostanie kliknięty odpowiedni przycisk z symbolem „F” z Facebooka. Jeśli Użytkownik/Klient kliknie taki przycisk z symbolem, otworzy się strona wskazanego operatora mediów społecznościowych w wyskakującym okienku, za pomocą, którego można przejść do serwisu tego operatora, w tym bezpośrednio do fanpage na Facebooku, należącego do Administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych prowadzi fanpage na Facebooku, do promocji swojej działalności, poszerzania społeczności jego sympatyków, a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością. Administrator danych osobowych może korzystać z Messengera, aby komunikować się w celu realizacji umowy lub prowadząc do jej zawarcia. Do tego celu Administrator będzie przetwarzał dane, które Użytkownik/Klient udostępnia publicznie na swoim profilu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika/Klienta (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) wyrażona przez polubienie fanpage Administratora danych osobowych lub zostawienie komentarza oraz art. 6 ust. 1 lit.b RODO, jeśli Administrator danych osobowych będzie potrzebował się zTobą skontaktować bezpośrednio w ramach współpracy lub jej nawiązywania.

 6. Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań i potrzeb danego Użytkownika/Klienta. Przykładowo:
  a) cookies systemowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony internetowej i utrzymania połączenia z serwerem;
  b) cookies uwierzytelniające pomagają w korzystanie z dodatkowych funkcjonalności strony, umożliwiają łatwe logowanie, zapamiętanie ustawień strony internetowej, wybranych przez Użytkownika/Klienta.
  c) cookie analityczne, służą do badania i analizy zasięgu strony internetowej, jej odwiedzin przez Użytkowników/Klientów, preferencji i zachowań Użytkowników/Klientów podczas odwiedzin strony i służą do poprawy jakości usług oferowanych za pośrednictwem strony.

 7. Administrator danych osobowych wykorzystuje swoje pliki cookies w następujących celach:
  a) dostosowania zawartości strony internetowej https://manom.pl, do preferencji Użytkownika/Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony;
  b) rozpoznania urządzenia Użytkownika/Klienta oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w tym Sklepu internetowego przez Użytkownika/Klienta;
  c) analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy/Klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej, czyli wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, umowy prowadzenia konta w Sklepie internetowym, lub umowy świadczenia usługi wysyłki newslettera, za wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, skutkuje uniemożliwieniem rejestracji lub złożenia zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 2. Administrator danych osobowych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i plików cookies w razie zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator danych osobowych będzie związany takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Administrator danych osobowych przetwarza dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

 4. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 roku.